Aktualisiert :
  A   B    C   D    E   F    G   H    I   J    K   L    M   N    O   P    R   S    T   U    V   W    Z
NA
Notarzt
NAW
Notarztwagen
NEF
Notarzt-Einsatzfahrzeug
NRM
Notrufmelder